Get Adobe Flash player

Pomocne strony


Kuratorium Oświaty
Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Ośrodek Rozwoju Edukacj
Ośrodek Rozwoju Edukacj

Kurs doskonalący

Integracja Sensoryczna

Termin zajęć – 29 listopada 2014 r. (sobota od godz. 9.00)

[drugi termin do ustalenia z uczestnikami kursu]

Miejsce zajęć: Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis”

Garwolin,  ul. Kościuszki 52

(budynek GREY HAUSE – naprzeciwko Biblioteki Pedagogicznej)

Ilość godzin: 15                        Koszt kursu: 100 zł

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, inni zainteresowani nauczyciele

Treści programowe:

  1. Prezentacja wybranych metod terapii dziecka z zaburzeniami  rozwojowymi
  2. Założenia teoretyczne metody SI
  3. Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
  4. 4.Zastosowanie elementów metody SI we wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka – ćwiczenia praktyczne
  5. Wykorzystanie elementów terapii SI w pracy z dzieckiem z ADHD, dysleksją, autyzmem itp.  

Osoby prowadzące:

Elżbieta Ekert – pedagog korekcyjny, terapeuta SI – teoria i praktyka metody SI

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu /25/682-30-40

lub na adres e-mail: poczta@podngarwolin.pl

 

MARATON ARTYSTYCZNY

Slajd4

 

Kliknij i zobacz jak wyglądają zajęcia 

http://www.youtube.com/watch?v=SvmEt2Mh5lo 

 

Slajd3 Slajd2

 

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego, wychowawców świetlic, innych zainteresowanych

Jesienno – zimowe spotkania

z Edukacją przez Ruch

Termin: 

I grupa: 28-29 listopada 2014 r. (piątek, sobota)

II grupa: 4-5 grudnia 2014r. (piątek, sobota)

godz. piątek od 17.00, sobota od 9.00

Miejsce zajęć: Publiczne Przedszkole Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie,

ul. II Armii Wojska Polskiego

Ilość godzin:10

Koszt: 100 zł/ osoba

Uczestników kursu prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę  

Osoba prowadząca warsztaty: Anna Lodowska

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt z Ośrodkiem

pod nr tel. /25/682-30-40 lub drogą e-mailową: poczta@podngarwolin.pl

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele

decyzją Rady Powiatu Garwolińskiego nasz Ośrodek 31 grudnia 2014 roku zamyka swoją działalność.

Do tego czasu PODN w Garwolinie będzie kontynuował swoje działania statutowe.

Przez najbliższe cztery miesiące zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości doskonalenia i doradztwa zgodnie z ofertą szkoleniową obowiązującą w poprzednim roku szkolnym.

Poza organizowaniem kursów kwalifikacyjnych, które wymagają dłuższego czasu realizacji, nadal będziemy realizować zamówione szkolenia rad pedagogicznych oraz prowadzić krótkie formy doskonalące warsztat pracy nauczyciela.

Otwarte są listy na następujące formy:

1.      Kurs nadający uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych (40 godz.)

2.      Kurs nadający uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (10 godz.)

3.      Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na bazie kursu kwalifikacyjnego (1 semestr uzupełniający)

4.      Studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie na bazie kursu kwalifikacyjnego                                           (1 semestr uzupełniający)

5.      Studia podyplomowe z zarządzania oświatą na bazie kursu kwalifikacyjnego (1 semestr uzupełniający)

6.      Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa na bazie kursu kwalifikacyjnego (1 semestr uzupełniający)

7.      Studia podyplomowe z przyrody na bazie kursu kwalifikacyjnego (1 semestr uzupełniający)

Zostaną one przeprowadzone po zebraniu się grupy co najmniej 15 osobowej.

Jak zawsze jest możliwość zorganizowania każdej innej formy i tematu, na który Państwo zgłosicie zapotrzebowanie.

Prosimy również o przekazanie nauczycielom informacji o konieczności odbioru zaświadczeń z form, które były realizowane do tej pory przez Ośrodek.

Dziękuję za dotychczasową współpracę.

Z wyrazami szacunku

                                                                                       Grażyna Witak – Wcisło

                                                                                                   Dyrektor

                                                                         Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

                                                                                                w Garwolinie

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

 

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;

2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 

Hasło MEN na rok szkolny 2014/2015: Rok Szkoły Zawodowców

 

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015

1.     Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny          materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.

2.     Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie             niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego             Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.

3.     Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników
        i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.

4.     Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać         45 minut.

5.     Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone
        w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej             (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej).

6.     Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości.                   Rodzice uczniów mają możliwość współpracy
        z nauczycielem w tym zakresie.

7.     Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy               oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.

8.     Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią         poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.

9.     Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży                             posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu           umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.

10.  Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na             zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie
      z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie               niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych       dla uczniów niewidomych (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN)

11.  Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek
      w dowolnym momencie roku szkolnego.

12.  Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń                 zdrowotnych.

13.  Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.

14.  Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe               NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1       września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej                             organizowanych w kraju.

15.  Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają               dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w                 poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym
      i  niesłyszący.

16.  Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na         cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.

17.  Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego             zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego.

             18.  Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w                        oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została                                    uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych,  etnicznych                      oraz języka regionalnego).

Jednocześnie przypominamy, że: 

              1.     Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej                                        w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).

              2.     Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach                       bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane                           przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.

              3.     Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji programu (IPET)                                   oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu                                 na jego wniosek.

              4.     Rodzic dziecka niepełnosprawnego  lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni                                     psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki                                   warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie                                       informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne                                 oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.

              5.     Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza                                 siedzibą szkoły ma prawo do:

-       zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość                       codziennego powrotu do miejsca zamieszkania

-       nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest                   możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi                     zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na         obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).

              6.     Uczeń ma również prawo do:

-       odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące         pracownikom na danym stanowisku pracy,

-       pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

-       nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku             pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

               7.     Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.

               8.     Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

               9.      Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

Zmiany dotyczące nauczycieli od 1 września 2014 r. 

1.     Nauczyciel, tworząc własny program nauczania, musi brać pod uwagę przede wszystkim jego zgodność                     z podstawą programową; zniesione zostały inne formalne wymagania wobec programów nauczania                             dopuszczanych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

2.     Nauczyciele I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciele świetlicy szkolnej zyskali prawo dodatkowego wsparcia             ze strony asystenta nauczyciela. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby niebędącej                 nauczycielem, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy               świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem lub         zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego           oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz                         zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Asystent nauczyciela posiada wykształcenie co najmniej na                   poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie                   pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
        z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

3.     Nauczyciel ma pełną swobodę w organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów;
        w klasach I-III szkoły podstawowej nie obowiązuje porządek 45 minutowych lekcji.

4.     Nauczyciel klasy I-III szkoły podstawowej ma swobodę w zakresie tempa realizacji programu nauczania                       (wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia                       kończącego III klasę szkoły).

 

  Zmiana miejsca naszej firmy

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2013r. zmieni się lokalizacja naszego Ośrodka

Nasza aktualna siedziba mieści się pod adresem: